Torah Readings 5790 馃嚠馃嚤

 • Noach / 谞止讞址
 • · 4 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1 - 55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1 - 54:10
 • Vayera / 讜址讬值旨专指讗
 • · 18 Cheshvan
 • Genesis 18:1-19:20, 19:21-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1 - 4:37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1 - 4:23
 • Miketz / 诪执拽值旨抓
 • · 2 Tevet
 • Chanukah (Day 7)
 • Genesis 41:1-44:17; Numbers 7:48-59
 • Haftarah: Zechariah 2:14-4:7
 • Shemot / 砖职讈诪讜止转
 • · 23 Tevet
 • Exodus 1:1-4:31, 5:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6 - 28:13; 29:22 - 29:23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Vaera / 讜指讗值专指讗
 • · 1 Sh'vat
 • Shabbat Rosh Chodesh
 • Exodus 6:2-9:35; Numbers 28:9-15
 • Haftarah: Isaiah 66:1 - 66:24
 • Bo / 讘止旨讗
 • · 8 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13 - 46:28
 • Yitro / 讬执转职专讜止
 • · 22 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1 - 7:6; 9:5 - 9:6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1 - 6:13
 • Tzav / 爪址讜
 • · 18 Adar II
 • Shabbat Parah
 • Leviticus 6:1-8:36; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16 - 36:38
 • Shmini / 砖职旨讈诪执讬谞执讬
 • · 25 Adar II
 • Shabbat HaChodesh
 • Leviticus 9:1-11:47; Exodus 12:1-20
 • Haftarah: Ezekiel 45:16 - 46:18
 • Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1 - 6:19
 • Kedoshim / 拽职讚砖执讈讬诐
 • · 1 Iyyar
 • Shabbat Rosh Chodesh
 • Leviticus 19:1-20:27; Numbers 28:9-15
 • Haftarah: Isaiah 66:1 - 66:24
 • Haftarah for Sephardim: Ezekiel 20:2 - 20:20