Torah Readings 5781 馃嚠馃嚤

 • Noach / 谞止讞址
 • · 6 Cheshvan
 • Genesis 6:9-11:32
 • Haftarah: Isaiah 54:1 - 55:5
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 54:1 - 54:10
 • Vayera / 讜址讬值旨专指讗
 • · 20 Cheshvan
 • Genesis 18:1-19:20, 19:21-22:24
 • Haftarah: II Kings 4:1 - 4:37
 • Haftarah for Sephardim: II Kings 4:1 - 4:23
 • Shemot / 砖职讈诪讜止转
 • · 25 Tevet
 • Exodus 1:1-4:31, 5:1-6:1
 • Haftarah: Isaiah 27:6 - 28:13; 29:22 - 29:23
 • Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1 - 2:3
 • Bo / 讘止旨讗
 • · 10 Sh'vat
 • Exodus 10:1-13:16
 • Haftarah: Jeremiah 46:13 - 46:28
 • Yitro / 讬执转职专讜止
 • · 24 Sh'vat
 • Exodus 18:1-20:23
 • Haftarah: Isaiah 6:1 - 7:6; 9:5 - 9:6
 • Haftarah for Sephardim: Isaiah 6:1 - 6:13
 • Ki Tisa / 讻执旨讬 转执砖指旨讉讗
 • · 22 Adar
 • Shabbat Parah
 • Exodus 30:11-31:17, 31:18-34:35; Numbers 19:1-22
 • Haftarah: Ezekiel 36:16 - 36:38
 • Haftarah for Sephardim: I Kings 18:20 - 18:39
 • Tzav / 爪址讜
 • · 14 Nisan
 • Shabbat HaGadol
 • Leviticus 6:1-8:36
 • Haftarah: Malachi 3:4 - 3:24
 • Re'eh / 专职讗值讛
 • · 29 Av
 • Shabbat Machar Chodesh
 • Deuteronomy 11:26-16:17
 • Haftarah: I Samuel 20:18 - 20:42